Tuesday, 27/10/2020 - 12:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS La Hiên

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỘC 2019-2020

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS LA HIÊN

 

Số 99KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 

La Hiên, ngày 10 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Thiện Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1570/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Căn cứ hướng dẫn số 695/PGDĐT của Phòng GDĐT Võ Nhai ngày 06/9/2019 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019-2020;

Trường THCS La Hiên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.  Thuận lợi

Về đội ngũ  giáo viên:

Năm học 2019-2020 nhà trường có đội ngũ giáo viên ổn định về số lượng, đầy đủ chuyên ngành đào tạo.

Tư tưởng lập trường chính trị vững vàng, đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, thẳng thắn trong sinh hoạt chuyên môn, đấu tranh phê và tự phê tích cực, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Trình độ chuyên môn được chuẩn hoá và được nâng chuẩn theo yêu cầu của ngành học, cấp học.                          

Đội ngũ nhiệt tình tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm với công việc, gắn bó với trường với lớp.

Về cơ sở vật chất:

Có phòng làm việc của BGH, đủ phòng học cho hoc sinh học một ca, bàn ghế được trang bị đầy đủ.

Thư viện đạt thư viện chuẩn.

Thí nghiệm: Có đầy đủ thiết bị dạy học theo chương trình đổi mới SGK, được bổ sung hóa chất theo năm học phục vụ giảng dạy.

Về học sinh: phần lớn những học sinh ngoan, chăm chỉ lễ phép.

Có tinh thần tự giác học tập, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi các cấp;  xác định rõ động cơ học tập.

Về phía cha mẹ học sinh: quan tâm đến việc học tập của con em và sự nghiệp giáo dục ở địa phương, tạo điều kiện cho con em học tập.

Nghành giáo dục: Phòng GDĐT luôn quan tâm chỉ đạo các hoạt động của nhà trường bằng các văn bản chỉ thị, các đợt thanh tra, kiểm tra.

Địa phương: Đảng uỷ- HĐND-UBND và các ban nghành đoàn thể quan tâm chỉ đạo trường thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017.

  1. Khó khăn

Đội ngũ: Tinh thần tự học, tự rèn luyện của một số ít giáo viên còn chưa cao, còn ngại khó ngại khổ, phấn đấu chưa rõ rệt, một số ít giáo viên tuổi cao ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế. Giáo viên giảng dạy nhiều môn.

Về học sinh: Một số học sinh chưa xác định rõ động cơ học tập, chưa chăm chỉ chịu khó học tập, tiếp thu bài còn chậm, đặc biệt học sinh thuộc các xã Khe Mo, Văn Hán 100% các em là người dân tộc, nhà xa.

II. QUY MÔ LỚP, HỌC SINH, ĐỘI NGŨ

1. Đội ngũ:

- Tổng số CBGV-NV: 21

Trong đó: CBQL: 2 đ/c; Giáo viên 16 đ/c; Nhân viên 3 đ/c.

+ Biên chế:  21đ/c (CBQL: 2, Giáo viên: 16, nhân viên: 3)

+ Trình độ đào tạo: Giáo viên trên chuẩn: 15/16 đạt 93,7%, đạt chuẩn: 1/16 đạt 6.3%.

2. Số lớp, học sinh:

Số lớp: 8

Tổng số học sinh: 307

Tuyển mới lớp 77 đạt 100%

Trong đó: Khối 6: 79 học sinh; khối 7: 84; khối 8; 73; khối 9: 71

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2019-2020

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần Luật Giáo dục 2019; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 1965/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông huyện Võ Nhai

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản của ngành phù hợp giáo dục trung học, điều kiện từng địa phương, cơ sở giáo dục, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh (học sinh) trong mỗi cơ sở giáo dục, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội kiểm tra của cấp trên.

4. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

5. Tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Đẩy mạnh triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg  ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

a) Kế hoạch giáo dục thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1653/SGDĐT ngày 03/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:

Tổ chức cho hai tổ chuyên môn, giáo viên nghiên cứu chương trình theo phân phối chương trình điều chỉnh, tinh giản cho phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng trên cơ sở đảm bảo nội dung theo quy định.

b) Giao cho các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, không phù hợp.

Đối với kế hoạch dạy học xây dựng theo từng tiết học, được xác nhận trước khi thực hiện.

- Kế hoạch dạy học của hiệu trưởng: Phó hiệu trưởng duyệt, tổ trưởng xác nhận.

- Kế hoạch dạy học của phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó: Hiệu trưởng xác nhận.

- Kế hoạch dạy học của giáo viên giao cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn  xá nhận.

 Đối với Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập đại trà Phó hiệu trưởng duyệt.

- Thời gian xác nhận giáo án thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

- Tăng cường công tác quản lý sổ đầu bài, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thực hiện khóa sổ vào cuổi buổi học ngày học cuối cùng của tuần học (nội dung khóa: Tổng số tiết học, số tiết nghỉ trong tuần (cụ thể môn), số tiết dạy thay.

c) Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt của 2 tổ chuyên môn trong trường và sinh hoạt theo cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT; công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.

Giáo viên thực hiện dự giờ để nâng cao nghiệp vụ tối thiểu 2 tiết/tháng không kể các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, thao giảng.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu qủa chất lượng đối với giáo viên và học sinh: Định kỳ sinh hoạt chuyên môn tổ 2 lần trên tháng: Nội dung tập trung các nội dung theo chương trình môn học, dựa trên nghiên cứu bài học và đánh giá giờ dạy, mỗi tháng tổ chuyên môn đưa chương trình bài dạy lên trường học kết nối 1 lần.

Tổ chức dạy thêm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh với khối 6,7,8,9  nội  dung tập trung củng cố, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Ngoài các buổi dạy thêm chuyên môn bố trí bồi dưỡng học sinh giỏi hàng tuần

3. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ:

Năm học 2019-2020 tất cả các khối lớp đều học chương trình tiếng anh theo đề án ” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008-2020”

  Đối với giáo viên: Hiện nay 2 giáo viên dạy tiếng anh của nhà trường đều đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ B2 theo quy định của Bộ GDĐT, tiếp tục tham gia các lớp tập huấn của Sở GDĐT không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đã có chứng chỉ Ngoại ngữ thứ 2 tiếng Trung.

Tập trung ôn tập bổ sung kiến thức đối với học sinh khối 9 đảm bảo học sinh thi vào lớp 10 đạt kết quả cao hơn năm trước.

4. Triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh:

Phối hợp với TTGDHN-DN Võ Nhai tổ chức dạy nghề làm hoa cho học sinh khối 8, giáo viên của TTGDHN-DN trực tiếp giảng dạy tổ chức thi theo đề và lịch chung của Sở GDĐT Thái Nguyên.

II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Đổi mới phương pháp dạy học: đẩy mạnh vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, chú ý dạy học phân hóa đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh. Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc trong từng tiết dạy.

Đổi mới hình thức dạy và học:

Chỉ đạo các tổ chuyên môn đa dạng hóa các hình thức dạy và học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoài việc tổ chức cho học sinh thực  hiện các nhiệm vụ trên lớp, coi trong hướng dẫn giao bài tập học ở nhà học ngoài nhà trường. Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sân khấu hóa hình thức đọc sách, hình tượng hóa nhân vật trong văn học

Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan học tập các danh lam thắng cảnh bổ sung kiến thức chuyên môn Lịch sử, Ngữ văn, GDCD, Địa lí vào đầu năm học. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học đối với học sinh trong nhà trường ngay từ đầu năm học, giao cho giáo viên tổ tự nhiên hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020.

Chủ động đầu tư nâng cấp thư viện nhà trường về nguồn tài liệu và hình thức hoạt động, xây dựng tủ sách lớp học, giỏ sách di động với các góc đọc xanh, góc đọc mở...để đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc. Tổ chức Ngày hội đọc, Ngày sách và bản quyền thế giới, tuần lễ “ Hưởng ứng học tập suốt đời”... cần được linh hoạt tổ chức vào các thời điểm hợp lý trong năm học. Công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn cần được quan tâm và đẩy mạnh. Chủ động rà soát thực tế kịp thời tham mưu với các phòng Giáo dục và Đào tạo đầu tư bổ sung kinh phí cho cho viện trường học. Xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường.

2. Đổi mới kiểm tra và đánh giá; kiểm định chất lượng giáo dục trung học

- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6

Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua vở học tập; qua bài tập giao về nhà; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Khuyến khích giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc ra đề kiểm tra bao gồm kiểm tra 45 phút, kiểm tra học kỳ, các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.

Tổ chức ôn tập ngay từ đầu năm đối các môn, Toán, Ngữ Văn, Tiếng anh chuẩn bị tốt kiến thức để học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

 

III. TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân xã về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT và Kế hoạch số 1965/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông huyện Võ Nhai, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân các xã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của đơn vị phù hợp với kế hoạch của huyện trong công tác truyền thông giáo dục tạo sự đồng thuận trong nhân dân, công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ phù hợp với lộ trình thực hiện.

2. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

3. Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, trên cơ sở đó để tham mưu cho ngành xây dựng kế hoạch sp xếp, bổ sung, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với Kế hoạch số 1965/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông huyện Võ Nhai.

4. Bố trí sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đề xuất ngành bổ sung mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

5. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại.

 

IV. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

- Phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với năng lực chuyên môn

- Thường xuyên trao dồi đạo đức chính trị, học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức hồ Chí Minh.

- Yêu cầu bản thân phải thường xuyên tự học tự rèn luyện là chính. Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, soạn giảng chu đáo trước khi đến lớp, chấm trả bài theo đúng quy định, cho điểm khách quan chính xác.

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng, tăng cường ứng dụng CNTT như soạn giáo án, thiết kế bài giảng.... trong dạy và học. Quan tâm ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả của hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cường quản lý học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, tổ chức bình bầu xây dựng giáo viên chủ nhiệm giỏi trong năm học.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên

- Phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với năng lực chuyên môn

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

- Cán bộ quản lý giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo thuận lợi cho công tác quản lý, đánh giá xếp loại đối với giáo viên, nhân viên.

V. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP; SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC; XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA.

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp.

Thực hiện tuyển sinh đảm bảo 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiều học, học sinh khu vực lân cận ổn định số lớp số học sinh phù hợp kế hoạch mở lớp đã được phê duyệt,

Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và ngành giáo dục về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như: mua sắm thay thế bàn ghế học sinh, tủ tài liệu, máy tính làm việc cho các tổ chuyên môn, bổ sung máy tính phòng tin học.

 2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

 Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất như bàn ghế bảng biểu, thư viện.

Định kì Ban giám hiệu, tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH của cán bộ, giáo viên, nhân viên; coi việc sử dụng TBDH của giáo viên là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc.

Đẩy mạnh phong trào cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học.

Thực hiện quản lí hồ sơ, sổ sách quản lí TBDH và phòng học bộ môn đầy đủ, khoa học. Nâng cao chất lượng sử dụng PHBM, TBDH; đảm bảo 100% các bài học, nội dung bài học cần TBDH và PHBM đều được đáp ứng. Triển khai quy trình sử dụng TBDH, PHBM tới cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo công tác đăng kí, sử dụng TBDH, PHBM dễ dàng, thuận lợi.

3. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục củng cố hồ sơ trường chuẩn quốc gia đã đạt chuẩn, nâng cao chất lượng dạy và học

VI. DUY TRÌ, NÂNG CAO KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

1. Tham mưu cho ủy ban nhân dân xã kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phân công nhiệm vụ các trường phụ trách khu vực xóm trên địa bàn xã, phân công điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá  kết quả và thực hiện báo cáo định kì về tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và phải đảm bảo tính xác thực của các số liệu trên hệ thống. 

2. Tham mưu cho UBND, các ban ngành đoàn thể của xã  tập trung, bảo đảm duy trì có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tích cực huy động các đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có những giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

Tổ chức điều tra bổ sung đến từng hộ gia đình, thống kê danh sách đối tượng trong độ tuổi phổ cập đảm bảo chính xác; Hồ sơ đầy đủ. Tổng hợp kết quả chính xác, báo cáo đầy đủ đúng quy định, đạt phổ cập giáo dục THCS năm 2019.

3. Phối hợp với trung tâm cộng đồng xã mở các lớp dạy nghề phù hợp với điều kiện của địa phương: May công nghiệp, sửa chữa máy nổ, quy trình chăm sóc Na, Nhãn, thông qua đó hướng nghiệp phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

VII. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ GIÁO DỤC

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục trung học đã được tập huấn, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. Xây dựng kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi. Khen thưởng, động viên kịp thời tinh thần đổi mới và sáng tạo trong giáo viên, nhân viên và tổ chức các hoạt động giáo dục.

2. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cải cách hành chính trong giáo dục; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo gọn nhẹ;

3. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học

4. Không yêu cầu them nhiều hồ sơ sổ sách ngoài quy định hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và Công văn số 72/SGDĐT-GDTrH ngày 21/01/2014 của Sở GDĐT.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thu chi trong các cơ sở giáo dục  công lập theo hướng dẫn của Sở GDĐT Thái Nguyên

VIII. TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ

1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.

3. Nhập số liệu vào hệ thống EMIS, CSDL ngành theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên..... toàn ngành và trong báo cáo các cấp.

4. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ; đảm bảo tính xác thực của số liệu báo cáo trên hệ thống: Tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều tra thống kê kịp thời đúng

Bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin.

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, tăng cường ứng dụng CNTT như soạn giáo án, thiết kế bài giảng.... trong dạy và học. Khuyến khích cán bộ giáo viên  tự học, tự  nghiên cứu.

Sử dụng hệ thống Email điện tử gửi nhận báo cáo, Website để quản lý, triển khai nhiệm vụ giáo dục, nhiệm vụ công tác, nâng cao trình độ.

IX. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học; tuyên truyền những kết quả đạt được để cha mẹ học sinh, giáo viên, nhân viên hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể ở xã, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

X. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

- Phát động thi đua ngay từ đầu năm học, khuyến khích giáo viên có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy và học áp dụng trong nhà trường

- Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua: 100% cán bộ giáo viên và học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, không có học sinh vi phạm kỷ luật.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua; Xây dựng kế hoạch bám sát điều kiện của trường và địa phương. Thực hiện tốt theo các tiêu chí của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định

C. CÁC KỲ THI TRONG NĂM

* Đối với giáo viên:

Tham gia thi Giáo viên dạy giỏi các môn KHTN bậc THCS cấp huyện tháng 10/2019

* Đối với học sinh

Thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện tháng 11/2019.

Thi nghề làm hoa, điện khối 8 tháng 3/2020.

Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện tháng 3/2020.

Thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện các lớp 6,7,8 tháng 4/2020.

Các giải thi đấu thể thao: Tham gia giả bơi cứu đuối; và các môn theo kế hoạch của ngành.

D. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Chất lượng 2 mặt giáo dục

Duy trì sĩ số: 98% trở lên

- Học lực: Giỏi từ 8% trở lên

   Khá: từ 30% trở lên

   Không có học sinh học lực kém

- Hạnh kiểm: Tốt từ 60% trở lên

                         Khá từ  32% trở lên

* Chỉ tiêu lên lớp: 97% trở lên (Sau khi KT lại)

- Tỉ lệ tốt nghiệp: 97,2%

2. Các chỉ tiêu và các danh hiệu thi đua.

a. Bộ môn:

* Các môn học:

1) Môn Toán: Đạt: 76% từ TB trở lên, lớp 9: 80% TB trở lên

2) Môn Lý lớp 6,7,8: Đạt: 87% từ TB trở lên; lớp 9: 90% TB trở lên

3) Môn Hóa: Đạt: 87% từ TB trở lên; lớp 9: 90% TB trở lên

4) Môn Sinh:  Đạt: 87% từ TB trở lên, lớp 9: 90% TB trở lên

5) Môn Địa: Đạt: 86% từ TB trở lên, lớp 9: 90% TB trở lên

6) Môn Tin học: Đạt: 90% từ TB trở lên

7) Công nghệ: Đạt: 90% từ TB trở lên

8) Ngữ văn: Đạt: 76% từ TB trở lên, lớp 9: 80% TB trở lên

9) Tiếng Anh: Đạt: 76% từ TB trở lên, lớp 9: 80% TB trở lên

10) Lịch sử: Đạt: 87% từ TB trở lên, lớp 9: 90% TB trở lên

11) GDCD: Đạt: 95% từ TB trở lên

12) Mỹ thuật: 100% đạt yêu cầu

13) Nhạc: Đạt: 97%  trở lên xếp loại đạt

14) Thể dục: 100% đạt yêu cầu

b. Chỉ tiêu cá nhân:

Đối với học sinh

+ HS giỏi toàn diện: 26 em

+ Học sinh giỏi huyện: 15 giải

+ Cháu ngoan Bác Hồ từ  40% trở lên

+ Lớp tiên tiến: 8

Đối với giáo viên

+ Lao động tiên tiến: 18

+ Chiến sĩ thi đua: 3

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 16

+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 1

Đối với tạp thể

+ Chi đoàn vững mạnh

+ Liên đội vững mạnh suất xắc cấp tỉnh

+ Công đoàn vững mạnh xuất sắc

+ Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Tập thể lao động Xuất sắc

3. Chỉ tiêu các mặt họat động khác

3.1 Công tác phát triển Đảng

- Tham mưu cho cấp ủy địa phương ra các nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo chi bộ thường xuyên.

- Tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng 1 quần chúng trở lên

- Giáo dục tư tưởng đạo đức cho cán bộ giáo viên 100%

- Phấn đấu trong năm học phát triển: 1 đảng viên trở lên

3.2 Công tác kiểm tra:

- Cá nhân được kiểm tra: 16/16

- Kiểm tra theo chuyên đề (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ)

3.3. Công tác xã hội hóa giáo dục

- Tiến hành họp phụ huynh các lớp đầu năm học. Tổ chức kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động theo thông tư 55/TT-BGD&ĐT, kết hợp với nhà trường làm tốt công tác giáo dục học sinh và xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất nhà trường.

- Tham mưu cho Đảng uỷ - Chính quyền địa phương về giáo dục, kết hợp với các Ban ngành, đoàn thể chăm lo cho sự nghiệp giáo dục bàn. Thực hiện xã hội hóa giáo dục bàn ghế phòng học bộ môn, phòng tin, các bảng biểu trong nhà trường.

4. Các giải pháp thực hiện

4.1. Đối với cán bộ quản lí nhà trường

- Thực hiện tốt các chế độ báo cáo, đảm bảo đúng thời gian quy định, báo cáo đủ và có chất lượng.

- Lập và quản lý hồ sơ chuyên môn chặt chẽ, đúng quy định.

- Theo dõi và chỉ đạo sát sao việc thực hiện quy chế chuyên môn của các giáo viên.

- Tự trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm quản lý để thực hiện quản lý công tác chuyên môn ở trong nhà trường được tốt hơn.

- Chỉ đạo dạy đúng PPCT, phân công công tác hợp lý.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo viên trong tổ ít nhất 1 lần/1tháng.

- Tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu, thảo luận về chuẩn kiến thức kĩ năng và sử dụng các thiết bị giảng dạy với hình thức: Dạy thể nghiệm, sinh hoạt nhóm.

- Tổ chức các hoạt động dạy học theo phương pháp mới: Phát huy tích cực chủ động, tích cực hoạt động học tập của học sinh trong giờ học.

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận phù hợp với kiểu bài, chương học của của từng bộ môn.

- Tổ chức tự đánh giá kiểm định chất lượng, đánh giá viên chức…

- Tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng thư viên chuẩn.

4.2. Đối với tổ chuyên môn.

- Tổ chức dạy đủ các môn học theo đúng PPCT đã xây dựng được Phòng GDĐT phê duyệt.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, đầy đủ cho từng bộ môn theo tuần, tháng, kỳ và năm học: Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể và theo dõi chất lượng thường xuyên.

- Đăng ký chỉ tiêu, chất lượng giáo dục cho từng lớp, từng môn (trong Hội nghị CBCC)

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch và giảng dạy HĐGDNGCK, hướng nghiệp, sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường …

- Chỉ đạo nghiêm túc việc sử dụng và giảng dạy thiết bị, thí nghiệm trong các giờ dạy, thực hành, thí nghiệm.

- Tích cực đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng, chống tiêu cực trong giáo dục

- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ đánh giá GV hàng tháng (BGH kiểm tra hồ sơ giáo viên ít nhất 1lần/1học kỳ, các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ 1 lần/GV/tháng).

- Thường xuyên theo dõi các hoạt động giáo dục của giáo viên: Đánh giá kết quả giáo dục đối với học sinh, tiến độ chương trình, cập nhật điểm vào sổ, duyệt đề kiểm tra 45' trở lên qua tổ chuyên môn và BGH, theo dõi việc chấm và trả bài kiểm tra theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS La Hiên. Kính mong được Phòng GDĐT xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Wesite trường;

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mùi

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 61
Tháng 10 : 472
Năm 2020 : 8.146